การคมนาคมเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 อำเภอหาดใหญ่เป็นอำเภอที่มีโครงสร้างพื้นฐานค่อนข้างสมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับจังหวัดต่าง ๆได้ทั้งภายในภูมิภาคและนานาชาติ คือ

          1. ทางบก  
               ทางรถยนต์ มีการคมนาคมโดยทางหลวงแผ่นดิน คือ 

              -หมายเลข 4 จากพัทลุง - หาดใหญ่ สะเดา  
              -หมายเลข 43 จากรัตภูมิ - หาดใหญ่ นาหม่อม - จะนะ 
              -หมายเลข 406 จากหาดใหญ่ รัตภูมิ - สตูล 
              -หมายเลข 407 จากหาดใหญ่ สงขลา 

               ทางรถทัวร์ การเดินทางโดยรถทัวร์วีไอพี 24 ที่นั่ง ไปหาดใหญ่ทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 13 ชั่วโมง
              - บขส. หาดใหญ่ 074-429230,074-232789 กรุงเทพฯ 02-4347192 
              -ไทยเดินรถ หาดใหญ่ 074- 386548,074-234638
              -ปิยะทัวร์หาดใหญ่ 074-246022 กรุงเทพฯ 02-4355100 02-4486946  

              ทางรถตู้ มีสถานีให้บริการ 2 แห่งด้วยกัน คือ
              - สถานีตลาดเกษตร หาดใหญ่  074-255333,074-255074  
              - สถานีขนส่ง หาดใหญ่ 074- 232404

           2. ทางรถไฟ      
            เป็นเส้นทางหลักที่ยังคงมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างอำเภอหาดใหญ่กับกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่น ทั้งยังสามารถเชื่อมโยงไปถึงประเทศมาเลเซียได้โดยชุมทางรถไฟ หาดใหญ่เป็นชุมทางรถไฟที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้เส้นทางรถไฟสายใต้เริ่มต้นจากกรุงเทพฯ ลงไปถึงชุมทางหาดใหญ่ระยะทางยาวประมาณ 945 กิโลเมตร จากนั้นจะแยกเป็น 2 เส้นทาง คือ เส้นทางสายหาดใหญ่ ปาดังเบซาร์ ความยาว 45 กิโลเมตร เชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟของมาเลเซียจนถึงสถานีบัตเตอร์เวิร์ธ ส่วนอีกเส้นทางหนึ่งคือ ทางสายหาดใหญ่-นราธิวาส สิ้นสุดที่อำเภอสุไหงโก-ลก ความยาว 110 กิโลเมตร

            -สถานีรถไฟหาดใหญ่ 074-261290,074-243705 
             -สถานีรถไฟกรุงเทพฯ 02-6218701 
            -เว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทย www.railway.co.th 
                  
หาดใหญ่ - กรุงเทพ

เลขขบวน ประเภทรถ เวลาออก เวลาถึง
170 เร็ว 14:18 08:05
172 เร็ว 15:26 08:45
42 ด่วนพิเศษ 16:20 05:40
38 *ด่วนพิเศษ 18:05 10:30
36 *ด่วนพิเศษ 18:55 10:50

กรุงเทพ -หาดใหญ่

เลขขบวน ประเภทรถ เวลาออก เวลาถึง
171 เร็ว 13:00 05:36
35 *ด่วนพิเศษ 14:45 06:18
37 *ด่วนพิเศษ 15:10 07:18
169 เร็ว 15:35 09:07
41 ด่วนพิเศษ 22:50 12:27

            3. ทางอากาศ

          ท่าอากาศยานหาดใหญ่ตั้งอยู่ห่างจากเขตเทศบาลประมาณ 12 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ได้รับการยกฐานะเป็นท่าอากาศยานนานาชาติ เมื่อ ธันวาคม 2515 มีพื้นที่ประมาณ 4.80 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,000 ไร่โดยให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 -24.00 น. 
          
          -สายการบินไทย ( thaiair) เว็บ http://www.thaiairways.co.th หรือ 02-3561111
          -สายการบินแอร์อเชีย ( airasia) เว็บ http://www.airasia.com  หรือโทร 02-5159999
          -สายการบินนกแอร์( nokair) เว็บ https://www.nokair.com หรือโทร 1318 , 02-9009955

จากหาดใหญ่

รหัส ชื่อขบวน ปลายทาง เวลาออก ถึงเวลา
TG1232 การบินไทย กรุงเทพ(ดอนเมือง) 08.15 09.45
FD3130 แอร์อเชีย กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ) 09.45 11.10
DD7105 นกแอร์ กรุงเทพ(ดอนเมือง) 11.15 12.40
FD3132 แอร์เอเชีย กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ) 14.00 15.25
DD7111 นกแอร์ กรุงเทพ(ดอนเมือง) 15.05 16.30
TG1234 การบินไทย กรุงเทพ(ดอนเมือง) 15.55 17.25
FD3138 แอร์เอเชีย กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ) 17.55 19.25
TG1236 การบินไทย กรุงเทพ(ดอนเมือง) 19.15 20.45
FD3134 แอร์เอเชีย กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ) 19.25 20.40
FD3136 แอร์เอเชีย กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ) 21.00 22.25

ถึงหาดใหญ่

รหัส ชื่อขบวน   ปลายทาง เวลาออก   ถึงเวลา
TG1231 การบินไทย   กรุงเทพ (ดอนเมือง) 06.05

07.35

FD3131 แอร์เอเชีย   กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) 07:45 09.15
DD7104  นกแอร์   กรุงเทพ (ดอนเมือง) 09:20   10:45
FD3133 แอร์เอเชีย   กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) 12.10 13.30
DD7110 นกแอร์   กรุงเทพ (ดอนเมือง) 13.10 14.35
TG1233 การบินไทย  กรุงเทพ (ดอนเมือง) 13.40 15.10
FD3139 แอร์เอเชีย  กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) 15.55 17.25
TG1235 การบินไทย  กรุงเทพ (ดอนเมือง) 17.00 18.30
FD3135 แอร์เอเชีย   กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) 17.40 18.55
FD3135 แอร์เอเชีย   กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) 19.10 20.35